-->   

 نام و نام خانوادگي

   

نام شرکت

   

شماره تلفن تماس

   

پست الکترونيک

   

نام دستگاه

  

شماره سريال

  

تاريخ آخرين سرويس

توضيحات

File   

ارسال فايل

درخواست سرويس و خدمات


نکات مهم


خواهشمند است تمامي فيلدهاي فرم را کامل نماييد


در مورد شماره سريال دستگاه و يا اطلاعات مربوط به نسخه نرم

 افزار دقت کافي نماييد


در صورتي که سرويس و يا خدمات مورد نياز شما در خصوص دستگاه توليدي شرکت حسکو نيست ، هر نوع اطلاعاتي که فکر ميکنيد به کارشناسان کمک نمايد در قسمت توضيحات بطور کامل بنويسيد